BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Merkezi

 

Yükümlülük ve Sorumluluklar

İstatistiksel danışmanlık*, gözlemsel ve deneysel verilere dayalı savların sınanmasına yönelik araştırmalarda,

İstatistiksel savlar ve bu savların sınanmasında kullanılacak en uygun yöntem belirlenerek, varsayımları sağlayan, ölçme hataları ile tahmin hatalarının istenen düzeyde tutulduğu araştırma tasarımı doğrultusunda elde edilecek verilerin, çözümlenmesi ve bulguların istatistiksel geçerliği  değerlendirilerek yorumlanması? konularında, uzman araştırmacılarla, uzman istatistikçilerin; danışan ve danışman konumlarında ve karşılıklı sorumluluklarının bilincinde oldukları ortak bir eylemdir.

Bu ortak eylemin başarısı her şeyden önce, uluslararası istatistik meslek değerleri ve etik ilkeleri çerçevesinde tanımlanan karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerin yeterince benimsenmesine bağlıdır. Ancak o zaman istatistiksel danışman, sorunların içinde önemli olanı ayırt edip, bilgilerin en verimli biçimde üretileceği bir araştırma tasarlayarak, araştırmanın her aşamasını denetleyerek ve tasarlanan doğrultudan sapmaları zamanında görüp çok geç olmadan bu sapmaları giderecek önlemleri alarak, bilimsel bir araştırmanın en düşük maliyetle amaçlanan hedeflerine ulaşmasına çok önemli katkılarda bulunabilir.

Danışmanın Sorumluluk ve Yükümlülükleri

 1. İstatistiksel araştırmanın, yığındaki gözlem birimlerinin tümünü mü, yoksa küçük bir örneklemi mi kapsayacağına eğilmeden önce, danışanın düşüncelerini, araştırma sonuçlarının olası kullanım biçimlerine yönlendirmek,

 2. Bir veya birkaç istatistiksel planı özetleyerek, danışanın kendi diliyle; çerçeve, deneysel koşul ve örneklem birimi seçenekleri, beceriler, olanaklar ve zorunlu denetimle ne anlatılmak istendiğini açıklamak,

 3. Danışanın, tanımlara ya da önerilen araştırma yöntemine ilişkin olası zorlukların neler olduğunu önceden görmesini sağlamak,

 4. Tam ve güvenilir sonuçlara erişmek için gerçekten gerekli olmayan, maliyeti yüksek ve erişilemez doğruluk ve duyarlık düzeylerini amaçlamaması konusunda danışana gerekli uyarıları yapmak,

 5. Ortak bir çabanın, ortak bir sorumluluk gerektirmediğini danışana anlatarak ve

 6. Araştırmanın planlanandan daha fazlasını başarabileceğini, araştırma bittikten sonra, ya da çalışmadan beklediği belli bilgilerin araştırma tasarımında yer almadığını çok geç fark etmemesi için; işin başında danışanı, tasarım ve uygulama aşamalarındaki kendi sorumluluklarını yerine getirmeye yönlendirerek,

 7. Danışanın onayıyla, araştırma sorununu istatistiksel biçimde ifade ederek,

 8. İstatistikçi ve danışanın karşılıklı sorumluluklarının mantıklı bir paylaşımını ortaya koyarak,

 9. Çeşitli çerçevelerin ve olası örneklem birimi seçeneklerinin, yapılabilir görülen örnekleme ve deneyler için hazırlanacak bir ya da bir kaç uygun istatistiksel planın, olumlu ve olumsuz yanlarını danışana açıklayarak,

 10. İstatistik kuramı ile bir araştırmanın sonuçlarından ulaşılabilecek her hangi nesnel bir çıkarımın, ancak örneklemin alındığı yığına ve çalışmanın yöntemleri, doğruluk ve duyarlık düzeyleri ile çalışma için gösterilen çabanın türüne ve boyutuna bağlı olacağını ve,

 11. Çok geç olmadan içerik düzeltme şansına sahip olabilmek için, önerilen çalışmanın ve istatistiksel çıkarımların sınırlarını danışana açıklayarak,

 12. Çalışmayı izleyerek, ne zaman ve hangi noktalarda araştırma çalışanlarının uyarılacağını belirleme amacıyla; inceleme-seçme, tahminlerin ve standart hatalarının hesaplanması, sınamalar, yönerge ve tanımlardan olası önemli sapmaların saptanması için zorunlu izleme ve denetlemeler, araştırmacılardan kaynaklanan değişkenlikler, yanıtlanmama ya da kayıp gözlemler ve standart hata içinde yer almayan diğer geçici olmayan belirsizlikler gibi konularda istatistiksel yöntemler sunarak,

 13. Araştırma çalışanlarının uyum ve birliğinin geliştirmesinde, çalışma hızının arttırılmasında, hataların azaltılmasında, maliyetlerin düşürülmesinde, yapılan işlerle ilgili kayıtların uygun ve eksiksiz bir biçimde tutulmasında, danışana yardımcı olacak istatistiksel denetleme yöntemlerinde yardımcı olarak ve

 14. Sonuçların istatistiksel güvenilirliği üzerine bir rapor hazırlayarak,

 15. Danışanın araştırma sırasında ve sonrasında hayal kırıklığına düşmesini önlemek

Danışmanın sorumlu olduğu yükümlülüklerdir.

 Danışanın Sorumluluk ve Yükümlülükleri

 1. Elde edilecek istatistiksel bilginin türüne ve sınama, inceleme, soruşturma ya da görüşme gibi gözlem için seçilen birimlerden bilgi alma yöntemlerine karar vermek,

 2. Önerilen çerçevenin yeterliğini onaylamak,

 3. İstatistiksel yöntemlerin ve istatistiksel çıkarımların kapsam ve sınırlarına ilişkin olarak istatistikçinin savunma dayanağı olan olasılık modelini onaylamak,

 4. Verilerin çizge ve çizelgeler gibi sunum biçimlerinin tasarımını yapmak,

 5. Araştırmanın amacı, beceriler, olanaklar, zaman ve maliyet açısından uygun olacak istatistiksel duyarlık ve doğruluk düzeylerine karar vermek,

 6. Örneklem için çerçevenin hazırlanması,

 7. İstatistikçinin betimlediği biçimde örneklemin seçimi,

 8. Bunun için araştırma–soruşturma, alan ya da laboratuvar çalışanlarının eğitimi-denetimi,

 9. Verilerin sayısallaştırılma kuralları ve bu kurallara göre sayısallaştırılarak istatistiksel çözümleme için veri tabanının oluşturulması,

 10. Örneklem planının öngördüğü tahmin yöntemleri doğrultusunda verilerin işlenmesi, çizelgeleştirilmesi ve gerekli hesaplamaların yapılması ve benzeri işler için gerekli düzenlemeleri yapmak,

 11. Yönergelerden her hangi bir sapmayı, istatistikçinin sapmasız bir düzeltme ya da işi yeni baştan ele almak seçeneklerinden birini önermesine olanak vermek üzere, derhal bilgi vermek,

 12. Gerçekleşen işlerin bir kaydını tutmak

  gibi, araştırmacının kendi ilgi alanını ilgilendiren konulardadır.

  * Deming, W. Edwards (1964) Principles of Professional Statistical Practice, The Annals of Mathematical Statistics, 1883-1900. 'den kısaltarak Türkçeleştiren Mustafa Y. Ata.